BlogLối SốngKiến thức sốngTổng Hợp Văn Khấn Ngày Rằm Hàng Tháng

Tổng Hợp Văn Khấn Ngày Rằm Hàng Tháng

Trong bài viết này, Oreka sẽ chia sẻ đến các bài văn khấn ngày rằm truyền thống, cũng như những lưu ý khi cúng ngày rằm hàng tháng. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp đến bạn nhiều thông tin hữu ích. 

Văn khấn thần tài ngày rằm

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là … ngụ tại …, là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)…, kinh doanh …

Hôm nay là ngày rằm (hoặc mùng 10) tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Hôm nay là ngày rằm (hoặc mùng 10) tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).”

văn khấn ngày rằm tháng 7, mâm cúng đẹp rằm tháng 8
Văn khấn thần tài ngày rằm (Nguồn: Phật giáo đời sống)

Văn khấn gia tiên ngày rằm

“Nam mô A Di Đà Phật!  (3 lần kèm 3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là: …… Ngụ tại: ……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).”

Văn khấn thổ công ngày rằm

“Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: …… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).”

văn khấn thần tài ngày rằm, không gian thờ cúng ngày rằm
Văn khấn thổ công ngày rằm (Nguồn: Phúc Viên Tử)

Văn khấn ngày rằm tháng 7

Văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 7

“Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là …

Ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)”

Văn khấn thần linh ngày rằm tháng 7

“Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 …

Tín chủ chúng con là …

Ngụ tại …

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).”

Văn khấn cúng Phật rằm tháng 7 

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy …

Tín chủ chúng con là …

Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)”

Lễ vật cúng ngày rằm hàng tháng

Vào ngày mùng 1 hay ngày rằm âm lịch, các gia đình Việt lại chuẩn bị một mâm lễ dâng lên Gia tiên và Gia thần để cầu cho các thành viên trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt.

văn khấn ngày rằm mùng 1 hàng tháng, mâm cúng ngày rằm đẹp mắt, đầy đặn, cầu cho các thành viên trong gia đình may mắn và an lành
Lễ vật cúng ngày rằm hàng tháng (Nguồn: Báo tin tức)

Hình thức và lễ vật có thể có sự khác biệt trong từng gia đình và địa phương.

Thông thường, lễ vật cúng mùng 1 và ngày rằm hàng tháng bao gồm:

 • Mâm lễ cúng chay: Hoa tươi, hương nhang, trầu cau, hoa quả hoặc bánh kẹo, nước lọc, v.v.
 • Mâm lễ cúng mặn: Hương nhang, vàng mã, trầu cau, hoa tươi, nước lọc/ rượu trắng, các món mặn.

Những lưu ý khi cúng ngày rằm 15 âm lịch hàng tháng

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi cúng ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là rằm tháng giêng và các dịp lễ lớn nên chú ý một số điều sau:

 • Lau dọn bàn thờ sạch sẽ trước nhưng KHÔNG làm di chuyển bát hương.
 • Ăn mặc chỉnh tề khi thắp hương, không mặc áo rách hay hở hang để thắp hương.
 • Chọn loại hương có mùi thơm nhẹ nhàng, chất lượng tốt để không bị tắt giữa chừng.
 • Khi thắp hương cần dặn những người xung quanh không nói tục, chửi bậy.
 • Lễ vật dâng lên gia tiên lớn hay nhỏ tùy vào điều kiện kinh tế của từng nhà. Không nên quá cầu kỳ gây lãng phí hao tổn tiền bạc.
 • Trước hôm Rằm ai trực tiếp lo thắp hương lên hương còn gọi là người đứng cúng thì từ đêm 14 âm giữ thân thanh tịnh, không sinh hoạt vợ chồng, ân ái nam nữ.

Chuyên gia cũng khuyên theo kiêng kỵ dân gian, từ ngày 14 âm lịch người đứng cúng không nên ăn thịt chó thịt mèo, không ăn rùa, ba ba, thịt rắn, không uống rượu rắn, không uống rượu cao hổ cốt, không ăn tiết canh bất kỳ động vật nào đặc biệt tiết canh rùa, ba ba. Mồm miệng thơm tho sạch sẽ, không ăn tỏi, hành, mắm tôm, mắm tép. Trước khi làm lễ cúng Rằm uống chén trà thơm, tay rửa nước lá thơm, mắt xông lá trầu không.

Nên thắp mấy nén hương vào ngày rằm?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ, trong ngày rằm thông thường dân gian sử dụng hương thắp theo số lẻ. Do vậy, trong ngày rằm hàng tháng, mọi người thể thắp 3, 5, hoặc 9 nén hương tùy thuộc vào không ban thờ.

Theo đó, 

 • Thắp một nén hương gọi là Bình An hương. Thắp 1 nén hương thường là thờ cúng thần linh trong nhà. Nếu thắp 1 nén hương chỉ có phần Nhân ở đó nhằm duy trì bàn thờ hàng ngày.
 • Thắp ba nén hương theo đạo Phật được gọi là Tam Bảo Hương, còn trong dân gian gọi là Tam Tài Thiên – Nhân – Địa. Ba nén hương có thể linh ứng báo tin, bảo vệ người trong nhà và đánh đuổi tai ương.
 • Thắp 5 nén hương thường được dùng để cầu tiền tài, hoặc thắp ban thần tài vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng.
 • Thắp 7 nén hương dùng để mời gọi thiên thần, thiên binh thiên tướng, nếu không bất đắc dĩ thì không nên thắp số hương này.
 • Thắp 9 nén hương là dâng tới hàng Phật, tùy đàn lễ lớn nhỏ mà thỉnh mời, dâng hương. Tuy vậy, người ta khuyên không nên dùng 9 nén hương tại bàn thờ nhà, bàn thờ tại gia.

Tạm kết

Trên đây là tổng hợp văn khấn ngày rằm hàng tháng mà Oreka muốn gửi đến bạn. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp đến bạn nhiều thông tin hữu ích. 

Nếu bạn có thêm bất kỳ chia sẻ nào, đừng ngần ngại để lại bình luận để Oreka và mọi người cùng biết nhé. 

Dương Hồng
Dương Hồng
Dương Hồng là một cô gái trẻ thú vị, yêu thích thú cưng, thời trang và lối sống tối giản. Cô hiện đang sống tại Hà Nội cùng chú mèo cưng của mình. Hồng bắt đầu viết blog từ năm 2018 với mong muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình về lối sống xanh và bền vững. Blog của Hồng tập trung vào các khía cạnh của đời sống, bao gồm cách ăn mặc, làm đẹp, trang trí và sắp xếp đồ nội thất, cũng như các kiến thức về lối sống vì môi trường. Các bài viết của Hồng trên Oreka đã và đang truyền cảm hứng cho mọi người về một lối sống bền vững, thân thiện với môi trường.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU
banner sach